Όροι Ενοικίασης
29 May 2017

Ελάχιστος χρόνος θεωρείται η 1 ημέρα.

Κράτηση
Καταχωρίστε τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό τηλεφώνου κατά την κράτηση.
Προκειμένου η κράτηση να είναι έγκυρη, θα πρέπει να λάβετε επιβεβαίωση από την ActionCars είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Εάν δεν λάβετε την ειδοποίηση επιβεβαίωσης εντός 2 ημερών, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο +30 2374020604.

Ηλικία Οδηγού
Οι οδηγοί των αυτοκινήτων πρέπει να κατέχουν διεθνή άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης χώρας μέλους της Ε.Ε. για διάστημα τουλάχιστο 1 έτους. Πρέπει επίσης να είναι άνω των 23 ετών για τις κατηγορίες αυτοκινήτων Α,Α1,Β,Β1,C,D,D1 και άνω των 25 ετών για τις κατηγορίες αυτοκινήτων E,F,Q,S,T,J,L,L1.

Ελάχιστα χιλιόμετρα χρέωσης
Σε όλες τις ενοικιάσεις υπάρχει χιλιομετρική χρέωση εξαρτώμενη από τα διανυθέντα χιλιόμετρα, με ελάχιστη επιβάρυνση 100 χιλιόμετρων όποιο είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση όπου θα υπάρξει ειδική συμφωνία για απεριόριστη χιλιομετρική χρήση αυτό θα αναφέρεται ρητά στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Συντήρηση
Η περιοδική συντήρηση των αυτοκινήτων παρέχεται από τον Εκμισθωτή. Τα ελαστικά των αυτοκινήτων αντικαθιστώνται σε τακτά διαστήματα λόγο φυσικής φθοράς. Ζημιές λόγο κακής χρήσης του αυτοκινήτου (π.χ. καταστροφή ελαστικού από πεζοδρόμιο, λακκούβα κλπ) βαρύνουν τον Μισθωτή.

Βασική Ασφάλεια
Ασφάλιση προς σωματικές και υλικές βλάβες τρίτων. ( από την κάλυψη εξαιρούνται ο οδηγός και οι επιβάτες). Τα όρια κάλυψης είναι 1.000.000 ευρώ για σωματικές βλάβες και 100.000 ευρώ για υλικές ζημίες, βάση Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πρόστιμα από τροχαίες ή άλλες παραβάσεις
Βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Έξοδα καυσίμων
Σε περίπτωση που το όχημα κατά την επιστροφή δεν έχει την ίδια ποσότητα καυσίμων που έχει κατά την παραλαβή θα υπάρξει χρέωση για την αναπλήρωση αυτών, καθώς και χρέωση «εξυπηρέτησης καυσίμων» (FC) ίση με 7 euro.

Έξοδα φακέλου ζημιάς
Σε περίπτωση ατυχήματος υπάρχει χρέωση 75.00 euro για την κάλυψη διαχειριστικών εξόδων (AF) που θα καταβάλλεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Οδήγηση εκτός ελληνικής επικράτειας
Επιτρέπεται μόνον σε χώρες της Ε.Ε. και απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια του εκμισθωτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική χρέωση για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη.

Φόρτωση σε μεταφορικά μέσα
Απαιτείται έγγραφη έγκριση του εκμισθωτή και υπάρχει σχετική χρέωση για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη.

Φόροι
Όλες οι ενοικιάσεις συμπεριλαμβάνουν τους παρακάτω φόρους:
α. Αεροδρομίων: 7% για το αεροδρόμιο Μακεδονία
β. ΦΠΑ 24% για όλη την Ελληνική επικράτεια εκτός της Παραμεθορίου που είναι 13%.

Τύποι Αυτοκινήτων
Οι τύποι των αυτοκινήτων που αναφέρονται στον παρόν τιμοκατάλογο είναι απολύτως ενδεικτικοί και μπορούν να αλλαχθούν με αλλά παρεμφερή μοντέλα κατά την απόλυτη κρίση του Εκμισθωτή.

Οδική Βοήθεια
Παρέχεται οδική βοήθεια μέσω της εταιρείας Intersalonika

Όροι
Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση του Εκμισθωτή.